Nocode Playbook

Chương 1: Giới thiệu
 • Mục đích của No-Code

 • Lợi ích của phương pháp tiếp cận No-code

 • Khi nào nên sử dụng No-Code (so với Phát triển truyền thống)

Chương 2: Vòng đời của sản phẩm No-code
 • Trường hợp sử dụng kinh doanh

 • Phân tích tùy chọn

 • Thiết kế

 • Từ nguyên mẫu thành MVP

 • Kiểm tra quản trị

 • Phát hành sản phẩm

 • Thu thập phản hồi

 • Cải tiến liên tục

 • Phân phối sản phẩm

 • Kiểm thử sản phẩm

Chương 3: Xây dựng Trung tâm Xuất sắc (CoE) của bạn
 • Vai trò & Trách nhiệm

 • Quy trình thiết lập

 • Hỗ trợ kỹ thuật

 • Tái sử dụng thành phần

 • Người đồng thuận với quá trình chuyển đổi số

Chương 4: Phát triển chiến lược No-code
 • Giáo dục & Tương tác (Buổi công chiếu, Hackathon, v.v.)

 • Nhóm & Mở rộng (Hệ thống Bản ghi, v.v.)

 • Chuẩn hoá & Ưu tiên (Kênh, Tiêu chí)

Last updated